Zebrania i dni otwarte

Liczba odwiedzających: 1240

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

15 .09.2022– zebranie z rodzicami  godz. 17.00– sprawy organizacyjne ,
informacja o wewnątrzszkolnym systemie oceniania, wymaganiach edukacyjnych, programie wychowawczo - profilaktycznym, wybory rady rodziców, informacja pedagoga szkolnego


17.11.2022– zebranie z rodzicami (Dzień Otwarty) 16:00- 18:00,
informacja o wynikach nauczania i zachowaniu uczniów, sprawy bieżące


15.12.2022 - zebranie z rodzicami (Dzień Otwarty) 16:00- 18:00
Poinformowanie o grożących ocenach niedostatecznych i obniżonych ocenach z zachowania w klasyfikacji śródrocznej


24.01.2023 - zebranie z rodzicami  godz. 17.00 - poinformowanie o wynikach nauczania i zachowania w klasyfikacji śródrocznej


24.03.2023 - zebranie z rodzicami - Dzień Otwarty godz. 16:00- 18:00,                                                                                                                                                                                                                                                          Zebranie  dla rodziców kl. VIII godz. 16.30- zapoznanie z procedurami egzaminu ósmoklasisty 


18.05.2023 - zebranie z rodzicami (Dzień Otwarty) 16:00- 18:00
Poinformowanie o grożących ocenach niedostatecznych i obniżonych ocenach z zachowania w klasyfikacji końcoworocznej.


10. 06.2023 – przewidywane oceny na koniec roku szkolnego.