Razem w kosmosie

Data: 27.06.2024 r., godz. 11.09    65
Projekt edukacyjny w kl. II

Projekt edukacyjny "RAZEM W KOSMOSIE" został przeprowadzony w klasie 2 w celu przybliżenia uczniom tematyki kosmosu oraz rozwijania ich zainteresowań naukowych. Celem projektu było również kształtowanie umiejętności pracy zespołowej oraz rozwijanie kreatywności.

2. Cele projektu

- Przybliżenie uczniom podstawowych informacji na temat Układu Słonecznego.
- Zapoznanie z wybranymi planetami i ich charakterystyką.
- Rozwój umiejętności pracy w grupie oraz prezentacji rezultatów pracy.
- Rozwijanie zdolności manualnych i kreatywności poprzez tworzenie modeli planet.
- Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.

3. Realizacja projektu

Projekt "RAZEM W KOSMOSIE" składał się z kilku etapów:

1. **Wprowadzenie do tematyki kosmosu**: Na początku nauczyciel przedstawił uczniom podstawowe informacje na temat kosmosu, Układu Słonecznego oraz planet. Użyto prezentacji multimedialnej oraz filmów edukacyjnych.

2. **Podział na grupy i przydział zadań**: Uczniowie zostali podzieleni na grupy, z których każda zajmowała się jedną planetą. Każda grupa miała za zadanie zgłębić wiedzę na temat wybranej planety, a następnie przygotować prezentację.

3. **Zbieranie informacji**: Uczniowie, pod opieką nauczyciela, korzystali z różnych źródeł informacji: książek, Internetu oraz materiałów edukacyjnych dostarczonych przez nauczyciela.

4. **Tworzenie modeli planet**: Każda grupa przygotowała model swojej planety. Uczniowie używali różnych materiałów plastycznych, takich jak plastelina, karton, farby i inne.

5. **Prezentacja rezultatów**: Każda grupa zaprezentowała wyniki swojej pracy przed klasą. Prezentacje obejmowały zarówno część teoretyczną, jak i pokaz modeli planet.

4. Wyniki i osiągnięcia

Projekt zakończył się sukcesem. Uczniowie zdobyli podstawową wiedzę na temat kosmosu oraz Układu Słonecznego. Praca w grupach pozwoliła na rozwijanie umiejętności współpracy oraz komunikacji. Modele planet wykonane przez uczniów były kreatywne i starannie wykonane, co świadczy o dużym zaangażowaniu w projekt.

5. Wnioski

- Projekt "RAZEM W KOSMOSIE" okazał się interesującym i angażującym sposobem na przybliżenie uczniom tematyki kosmosu.
- Zastosowanie różnych form pracy (prezentacje, praca plastyczna) pozwoliło na aktywizację uczniów o różnych zainteresowaniach i zdolnościach.


6. Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla wszystkich uczniów za ich zaangażowanie i kreatywność, a także dla rodziców za wsparcie w realizacji projektu.

 

**Nauczyciel prowadzący**: Agnieszka Berlińska, Małgorzata Dziążak
**Data**: 01.09.2023r-20.06.2024r